Algemene voorwaarden

Wybren Visser, Praktijk voor Pyschodynamische Therapie & Coaching

Wybren Visser, praktijk voor Psychodynamische Therapie en Coaching (lees verder als WV) is een eenmanszaak en verzekerd tegen beroepsaansprakelijkheid.

WV houdt zich aan en werkt volgens de vastgestelde beroepscode, gedragsregels en beroepsprofielen voor therapeuten, vastgesteld door de beroepsvereniging (VBAG). Als therapeut houd ik mij aan mijn geheimhoudingsplicht. Persoonsgegevens worden alleen met uitdrukkelijke goedkeuring van cliënt aan derden (artsen en collega therapeuten) overhandigd of medegedeeld.

WV is aangesloten bij de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) en draagt bij aan de kwaliteit van zorg.

WV behoudt zich het recht voor cliënten te weigeren en zal in dat geval de reden opgeven.

De actuele tarieven worden gepubliceerd op de website van de praktijk, https://wybrenvisser.nl/tarieven/

WV houdt een handmatig cliëntendossier bij met daarin de NAW- gegevens van cliënt. In het dossier houdt WV aantekeningen bij van de sessie(s) en andere relevante documenten zoals het intakeformulier en de ondertekende behandelingsovereenkomst. De NAW gegevens worden daarnaast gebruikt voor de facturatie. Deze gegevens worden voor een periode van 20 jaar bewaard, waarna zij vernietigd worden. Op dit dossier is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing.

Gemaakte afspraken kunnen tot 48 uur voor de sessie kosteloos geannuleerd worden door cliënt. Indien een afspraak binnen 48 uur wordt geannuleerd, of bij het vergeten van de afspraak, worden de kosten van de volledige sessie in rekening gebracht.

Indien je als cliënt later dan de afgesproken aanvangstijd verschijnt, wordt de sessie vanaf de afgesproken tijd in rekening gebracht. Bijzondere overmacht situaties buiten de wil van cliënt om vallen hier buiten.

De betaling van de sessie geschiedt binnen 10 dagen na factuurdatum (via bankoverschrijving). De factuur wordt binnen 2 dagen na de sessie via e-mail verzonden. Bij te late betaling worden 15% administratiekosten in rekening gebracht. Indien na een tweede termijn van 14 dagen betaling uitblijft, zal de vordering in handen worden gegeven van een incassobureau.

Wanneer je als cliënt niet tevreden bent over de handelswijze van mij als therapeut, dan stel ik het op prijs dit met mij te bespreken, zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken. Als cliënt heb je het recht om de behandeling te stoppen. Heb je een zodanige klacht die je niet met mij wilt of kunt bespreken dan heb je de mogelijkheid om een klacht in te dienen. Dit kan door contact op te nemen met het secretariaat van de beroepsvereniging VBAG (link naar klachtenfolder).

Na afloop van iedere sessie wordt cliënt in de gelegenheid gesteld aan te geven hoe hij/zij zich voelt. WV adviseert de cliënt over manieren om de praktijk op verantwoorde wijze te verlaten. WV aanvaardt geen aansprakelijkheid als blijkt dat cliënt onverantwoord handelt, dan wel zonder overleg andere therapieën aangaat of is aangegaan dan wel enige medische- of andere, voor de therapie belanghebbende, informatie heeft verzwegen of achtergehouden.

WV behandelt geen cliënten die onder invloed staan van alcoholhoudende dranken of geest beïnvloedende middelen (m.u.v. middelen op arts receptuur). Indien blijkt dat cliënt onder invloed is vervalt de sessie en worden de kosten volledig in rekening gebracht.

Als cliënt sluit je samen met de therapeut een behandelingsovereenkomst waarin de rechten en plichten van beide zijden zijn vastgelegd. Deze behandelingsovereenkomst dient door cliënt ondertekend te worden en voorzien van dagtekening. Indien gewenst, wordt aan de cliënt een kopie van deze overeenkomst overhandigd.

Cliënt heeft kennis genomen van de Privacyverklaring en geeft door het ondertekenen van deze behandelingsovereenkomst toestemming voor het verwerken van de persoonsgegevens in een cliëntendossier ten behoeve van de facturatie en conform de informatieplicht van de AVG.

Cliënt is op de hoogte van de afspraken met betrekking tot de Covid 19 maatregelen.

Cliënt verklaart zich akkoord met deze standaard behandelingsovereenkomst en de Algemene voorwaarden zoals hierboven vermeld.